Egzamin na Kartę Wędkarską obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Powiat Łomżyński
Powiat Zambrowski
Powiat Koleński

POEgzamin na kartę wędkarską

Terminy egzaminu na Kartę Wędkarską.

Egzaminy przeprowadzane są w każdy dzień w dowolnych godzinach pracy Sklepu Wędkarskiego Łomża, w którym to mieści się siedziba Koła Nr. 80. Egzamin przeprowadza uprawniony do tej czynności członek Koła Nr. 80. Nie ma najmniejszej potrzeby umawiania się na specjalną godzinę, do egzaminu przystępuje się „z marszu”.

dreewfEgzamin na kartę wwefwefwefwefędkarską

Pytania na egzaminie dotyczą następujących zagadnień:

Egzamin na kartę wędkarską – przykładowe pytania:

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust.2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające, amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenia na połów w tych wodach. Egzamin na kartę wędkarską
Kartę wędkarską, zezwolenie na amatorski połów ryb oraz rejestr połowu wydany do tego zezwolenia.
Nie wystarczy – niezbędne jest także zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez uprawnionego do rybactwa (użytkownika danego obwodu rybackiego) oraz rejestr – jeśli zezwolenie tego wymaga.
Osoba posiadająca średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. Egzamin na kartę wędkarską
Zezwolenia wydaje użytkownik obwodu rybackiego.
Posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb ze środków pływających. Ponadto środek pływający musi być oznakowany i zarejestrowany oraz wyposażony w środki ochrony osobistej (kapok, koło lub rzutka rękawkowa 1 szt. na 1 osobę), zgodnie z wymogami stosownych ustaw i rozporządzeń, a w przypadku napędu spalinowego – również w gaśnicę i apteczkę.
Nie wolno. Ryby złowione na wędkę nie mogą być sprzedawane.
Tak, jeśli użytkownik rybacki tak postanowił, wydając warunki zezwolenia na amatorski połów ryb.
Nie wolno. Konieczna jest decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ (obecnie urząd marszałkowski).
Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja a także inne służby w zależności od miejsca połowu – m. in. Straż Leśna, Straż Parkowa (w parku narodowym). Egzamin na kartę wędkarską
Wolno, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają. Na wodach PZW nie wolno łowić nocą
tylko w krainie pstrąga i lipienia.
Wolno, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają. Egzamin na kartę wędkarską
Wymiar siatki 1m x 1m, bok oczka 5 mm. Egzamin na kartę wędkarską
Tak, jeśli warunki zezwolenia tego nie zabraniają. Egzamin na kartę wędkarską
Wszystkie, za wyjątkiem: ryb łososiowatych, ryb objętych ochroną gatunkową, ryb poniżej
wymiaru ochronnego lub będących w okresie ochronnym. Egzamin na kartę wędkarską
Nie wolno używać jako przynęty ryb pozyskanych z innego miejsca (innego zbiornika, innej
rzeki). Egzamin na kartę wędkarską
Nie wolno używać: trucizn, ładunków wybuchowych, narzędzi kaleczących (za wyjątkiem
haczyków służących do uzbrojenia przynęty) oraz stosować metod: głuszenia, wytwarzania
w wodzie pola elektrycznego, łowić więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w przypadku
ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedna wędką.
Obręby ochronne mają za zadnie chronić ryby w miejscach ich gromadnego przebywania i
przepływu. Ustanawia je w drodze uchwały zarząd województwa.
Niezwłocznie ją wypuścić do tego samego łowiska. Egzamin na kartę wędkarską
Dwóch wędek, a w przypadku metody spinningowej, muchowej i trollingowej – jednej wędki.
Minimalna długość wędki to 30 cm. Egzamin na kartę wędkarską
Przy połowie na przynęty naturalne jeden haczyk (lub kotwiczka), na przynęty sztuczne dwa
haczyki lub dwie kotwiczki. Egzamin na kartę wędkarską
Wymiar ryby to jej długość całkowita, mierzona od początku głowy do najdalszego krańca
płetwy albo tarczy ogonowej w jej naturalnym ułożeniu.
Ryb łososiowatych i lipieni. Egzamin na kartę wędkarską
Nie wolno, za wyjątkiem łowienia ryb z lodu. Egzamin na kartę wędkarską
Podczas połowów z lodu, za pomocą błystki lub mormyszki.
Ryb łososiowatych i węgorzy. Egzamin na kartę wędkarską
Całkowitą ochroną objęte są: alosa, babka czarna, babka czarnoplamka, babka mała, babka, piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, igliczniowate, (wszystkie gatunki), jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy (wszystkie gatunki), kur rogacz, minogi (wszystkie gatunki), parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna i śliz.
Jest to długość całkowita ryby mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej w jej naturalnym ułożeniu, którą ryba musi przekroczyć przynajmniej o centymetr, aby wolno ją było zabrać.
Do gatunków tych należą: certa, łosoś, pstrąg potokowy, sum, troć wędrowna, troć jeziorowa,
szczupak (w rzekach i zbiornikach zaporowych – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,
w pozostałych wodach – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia).
Okres ochronny to czasowy zakaz połowu ryb, związany najczęściej z sezonem rozrodu
danego gatunku. Egzamin na kartę wędkarską
Ustawa i rozporządzenia nie limitują wielkości amatorskiego połowu ryb. Użytkownik rybacki
ma prawo wprowadzić limity wynikające z zasad racjonalnej gospodarki rybackiej.
Maksymalny ciężar ryb objętych wagowym limitowaniem dobowym.
Tak. Gatunki obce to przede wszystkim: amur biały, babka bycza, babka łysa, babka
rurkonosa, babka szczupła, bas słoneczny, bas wielkogębowy, czebaczek amurski, karaś
srebrzysty, pstrąg tęczowy, sumik karłowaty, tołpyga biała, tołpyga pstra i trawianka.
Ochrona gatunkowa to jedna z form ochrony przyrody. Ochrona gatunkowa polega na
całkowitym zakazie połowu chronionego gatunku (zabijania, okaleczania, chwytania,
transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania) i niszczenia jego siedlisk.